svētdiena, 2011. gada 30. janvāris

Customize xterm

Create or edit ~/.Xdefaults

XTerm*background: black
XTerm*foreground: #CCCCCC
XTerm*highlightColor: red
XTerm*font: *-fixed-medium-r-*-14-*
XTerm*boldFont: *-fixed-medium-r-*-14-*
XTerm*geometry: 110x34+200+200

add to ~/.bashrc:
alias ls="ls --color=auto"
PS1='\u@\H:\w\$ '

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru